Например тези образи никога не бих ги чул, ако го нямаше пустия му интернет.